۵ مرداد ۱۳۹۵

چگونه می توانم آدم منظمی باشم؟

به نام خدا نمی خوام شلخته باشم! باید چکار کنم شلخته نباشم؟ وارد آپارتمان شدم اصلا” باورم نمی شد، باید با پا وسایل را می زدم […]